ΕΣΠΑ επιδότηση 5.000 ευρώ
για κατασκευή e-Shop

Πρόγραμμα «e-λιανικό»
Μάθετε αν εντάσσεστε στις επιχειρήσεις λιανικής, που θα λάβουν χρηματοδότηση 100%

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Κάντε την αίτηση για κατασκευή eshop από την Foxyprom!

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000€ για κάθε επιχείρηση λιανικού εμπορίου

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δημιουργία e-shop
Επωνυμία Επιχείρησης
Social Media & Brand

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 5.000 ευρώ για eshop στα καταστήματα λιανικής

Με επιδότηση 100%, όπως ανακοινώθηκε, οι επιχειρήσεις λιανικής καλούνται να συντάξουν και να καταθέσουν την πρότασή τους για κατασκευή eshop, έχοντας συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα κριτήρια, που θα τους προσφέρουν υψηλότερη βαθμολογία έναντι των άλλων προτάσεων που θα κατατεθούν για επιδότηση. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιδότηση eshop 5.000 άλλαξε στη δημοσίευσή του και η υποβολή αιτήσεων θα έχουν χρονικό περιθώριο ενός μήνα με αρχή στις 22 Φεβρουαρίου 2021. Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά. Οι επιχειρήσεις καλούνται να αναζητήσουν τους κατάλληλους συνεργάτες, που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ΕΣΠΑ την αίτηση, αλλά και την εταιρεία που θα συνεργαστούν στην κατασκευή eshop. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ περιλαμβάνει δαπάνες κατασκευής eshop, αλλά και εξοπλισμού.

Δείτε αν εντάσσεστε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιδότηση eshop 5000 ευρώ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
 1. Να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα
 2. Να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες, να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 3. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους
 4. Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση για επιδοτηση eshop ανά Α.Φ.Μ
 5. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης
 6. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
 7. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 8. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης για επιδοτηση eshop οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)

ΕΣΠΑ 5.000 ευρώ για eshop σε επιχειρήσεις λιανικής

Επιδοτούνται έργα κατασκευής eshop μέχρι 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και αιτήσεις μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμιση του e-shop, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Τι περιλαμβάνει η επιδότηση ΕΣΠΑ 5000 ευρώ για eshop;
Επιδοτούνται έργα κατασκευής eshop μέχρι 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και αιτήσεις μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμιση του e-shop, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Δικαιολογητικά για την αίτηση στο e-λιανικό

Η Αίτηση Χρηματοδότησης για επιδότηση στην κατασκευή eshop ή αναδιαμόρφωση ήδη υπάρχοντος θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για την επιδότηση eshop στην υποβολή φακέλου είναι:

 1. Στοιχεία Μητρώου – Νομικού Προσώπου της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης). Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, δεν απαιτείται.
 2. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης).
 3. Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με τα αναλυτικά στοιχεία του υποκαταστήματος (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης), σε περίπτωση υποκαταστήματος με κύρια Δραστηριότητα το Λιανικό Εμπόριο.
 4. Έντυπο Ε3 2020 (Υποβολή) με εμφανή τον αριθμό δήλωσης ή τις Τροποποιητικές, εφόσον έχουν υποβληθεί τέτοιες.
 5. Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2020 και 4ου τριμήνου του 2019 με εμφανή τον αριθμό δήλωσης (δεν αφορά σε νέες επιχειρήσεις) ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί τέτοια.
 6. Στην περίπτωση υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτύπωση (print screen) του ηλεκτρονικού καταστήματος με εμφανή την ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού (url)
 7. Καταστατικό επιχείρησης. Σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας απαιτείται πρόσφατο πρακτικό Γ.Σ και πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
 8. Υπεύθυνες δηλώσεις που θα σας δοθούν για να υπογράψετε
 9. Αν οι μέτοχοι / εταίροι της επιχείρησης που αιτείται επιχορήγηση συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις χρειάζονται τα ακόλουθα στοιχεία των επιχειρήσεων: